Desarrollo del niñx de 0-3: Desde la perspectiva Montessori

Viernes 20 de abril 2018 a las 17:30hmontessori

Precio 12 €/ 20€ pareja

Inscripciones: Telef/Whastapp 640 088 525 Isabel

Organiza Zapaburu

Curso Montessori 0-3 individual

Desarrollo del niñx de 0-3: Desde la perspectiva Montessori

€12,00

Curso Montessori 0-3 Pareja

Desarrollo del niñx de 0-3: Desde la perspectiva Montessori

€20,00

Objetivos del taller/charla:

  • Aportar información interesante a los padres-madres sobre el desarrollo de la niña durante sus primeros 3 años de vida, desde la perspectiva Montessori
  • Concienciar sobre la importancia de valores clave en la crianza de las criaturas, como; la confianza, propiciar el libre movimiento, aportar experiencias que potencian su desarrollo psíquico y motor.
  • Fomentar la curiosidad sobre la manera de acompañar a los/las pequeños/as

Contenidos

Los tres primeros años de vida tiene una relevancia similar a los siguientes 21 años, a nivel de desarrollo. María Montessori era consciente de ello, y apuesta por los primeros 6 años de vida, por ello invierte relación con la infancia, para asegurar la paz mundial. Cada día en el primer año de vida, es equivalente a 1.000 años de evolución.

Planos de desarrollo:

María Montessori concluyó que el crecimiento del ser humano no se da de forma lineal, sino que es una adquisición de conocimientos que se da por períodos creativos que marcan etapas de explosión de crecimiento y otras de calma y asimilación. En cada plano de desarrollo renace el alumno como un nuevo niño que se crea a sí mismo a través de una metamorfosis física, psíquica, emocional y espiritual. Esta imagen representa a través del color rojo la creatividad, el crecimiento acelerado

La importancia del movimiento en la primera infancia

Distintos autores y pedagogos, como Emy Pickler o María Montessori, confirman que el desarrollo físico está directamente relacionado con el desarrollo psíquico. En este este sentido, se vuelve indispensable para el adulto que acompaña procesos de los niños/as propiciarles un ambiente preparado acorde a sus necesidades de movimiento, según la fase en la que se encuentren. En este apartado abordaremos las fases más características del desarrollo del movimiento (psicomotricidad gruesa y fina) y veremos qué ambientes son los más apropiados para cada etapa.

La mano como instrumento de la inteligencia

Realcionado con el desarrollo de l apiscomotricidad fina, encontramos el control y el desarrollo de los movimientos de la mano, para María Montessori, el control de la mano y los movimientos coordinados de la misma, constituyen el eje fundamental del desarrollo psíquico, ya que según ella: “La  mano es el instrumento de la inteligencia”. Veremos una serie de actividades Montesosri que facilitan la conquista del desarrollo del movimiento óculo manual.

Tailer/hitzaldiaren helburuak:

  • 0-3 urte bitartekoen haurren garapenaren informazio interesgarria eskaintzea gurasoei, Montessoriren ikuspegitik.
  • Txikien hazkuntzan dauden balore gakoen inguruan kontzientzia sortu, hala nola; konfiantza, askatasun librea bultzatzea, bere garapen psikiko eta motorrari indartzen duten esperientziak eskaintzea.
  • Txikien bidean laguntzeko moduaren kuriositatea bultzatu.

Edukiak

Garapen arloari dagokionez, bizitzako lehenengo hiru urteak garrantzitsuak dira hurrengo 21 urte izan arte. Maria Montessori honen kontziente zen, horregatik, lehenengo 6 urteengatik apustua egiten du eta haurtzaroari harremana eskaintzen dio, munduko bakea ziurtatzeko asmoz. Bizitzako lehenengo urteko egun bakoitza, 1000 urteko eboluzioaren baliokidea da.

·       Garapenaren planoak:

Maria Montessorik gizakiaren hazkuntza modu lineal batean ematen ez zela burutu zuen. Izan ere, sormenezko denboraldien bitartez, ezagutzak eskuratzen dituzte, eta hauek hazkuntzaren leherketa etapan markatzen dute, ondoren lasaitasuna eta bereganaketa gertatuz. Garapenaren plano bakoitzean ikaslea berpiztu egiten da, norbera sortu den haur berri bat bezala, metamorfosi fisiko, psikiko, emozional eta espiritualaren bitartez. Irudi honen kolore gorriak, sormena, hazkuntza bizkorra eta xurgapena irudikatzen du.

·       Mugimenduaren garrantzia lehenengo haurtzaroan

Autore eta pedagogo ezberdinek, hala nola, Emy Pickler edo Maria Montessori, garapen fisikoa psikikoarekin erlazionaturik dagoela baieztatzen dute. Horrela, txikien prozesuei laguntzen dion helduarentzat beharrezkoa da anbiente prestatu bat eskaintzea mugimenduaren beharrari erantzunez eta dauden momentua kontuan hartuz. Atal honetan mugimenduaren garapenaren aldien ezaugarriak landuko ditugu (psikomotrizitate fina eta lodia), baita, zein anbiente diren egokienak denboraldi honetan ere.

·       Eskua, adimenaren erraminta bezala

Psikomotrizitate finaren garapenarekin erlazionaturik dagoen eskuaren mugimenduaren garapena eta kontrola topatzen dugu. Maria Montessorirentzako, eskuaren kontrola eta honen mugimendu koordinatuak, garapen psikikoarentzat ezinbestekoak dira, bere iritziz: “ Eskua da adimenaren instrumentua”. Montessoriren ariketa batzuk ikusiko ditugu, zein, begi-eskuaren mugimenduaren garapenaren konkista errazten duten.